آرشیوهای برچسب: دانلود پایان نامه رشته مدیریت

بررسی تاثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان

بررسی تاثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان

 • عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان
 • مربوط به رشته : مدیریت
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۸۱ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی تاثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان :

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان می باشد فرضیه هایی که به معرض آزمایش گذاشته شدند عبارتند از رابطه بین رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت آیا معنی دار است؟ فرضیه دوم این پژوهش : رضایت شغلی کارمندان مرد بیشتر از کارمندان زن است؟ و فرضیه سوم اینکه استفاده بهینه از وقت در مردان بیشتر از زنان است؟ گروه نمونه این پژوهش شامل ۵۰ نفر از کارمندان استانداری که ۲۵ نفر آن زنان و ۲۵ نفر آنان را مردان تشکیل دادند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و روی آنها دو آزمون رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت انجام شد که پس از آن ، از دو روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و t استفاده شد که نتیجه به دست آمده به شرح زیر می باشد:

– بین رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت رابطه معنی داری وجود دارد.

– رضایت شغلی کارمندان مرد بیشتر از کارمندان زن : تفاوت معنی داری وجود ندارد.

– استفاده بهینه از وقت در مردان بیشتر از زنان : تفاوت معنی داری وجود ندارد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی تاثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه بررسی عملکرد مدیران تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده

دانلود پایان نامه بررسی عملکرد مدیران تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده

 • عنوان پایان نامه : بررسی عملکرد مدیران تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده
 • مربوط به رشته : مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۱۴۱ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی عملکرد مدیران تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده :

مقایسه عملکرد مدیران تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده : هدف از این تحقیق مقایسه دو دسته از مدیران آموزشی مدارس راهنمایی است که شامل مدیران تحصیل کرده در رشته های مدیریت و سایر مدیران (مدیرانی که یا فاقد تحصیلات دانشگاهی می باشند و یا دارای تحصیلاتی در رشته های غیر از رشته های مدیریت هستند) می باشد، که از نظر میزان دستیابی به اهداف و همچنین توانایی انجام موثر وظایف مدیریتی مورد مقایسه قرار می گیرند که در نتیجه آن تفاوت های موجود میان این دو گروه مورد پژوهش، مشخص گردیده و روشن می شود که کدام دسته از این دو گروه در هر یک از موارد فوق و تا چه حدی بهتر عمل می کنند. همچنین در این تحقیق میزان توانمندی های مدیران تحصیل کرده در رشته های مدیریت که بیشتر ناشی از تحصیلات آنهاست، آشکار می گردد و در نتیجه آن، میزان سودمندی کلی آموزش های مدیریتی دانشگاهی و ارتباط آن با مهارت های مورد نیاز مدیران تعیین می گردد. در نتیجه این تحقیق، همچنین توانایی های موجود در سطح مدیریت مدارس و نقاط قوت و ضعف آنها نیز مشخص گردیده و برآورد خوبی از میزان کارآمدی میران موجود بدست می دهد که می تواند در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها مورد توجه قرار گیرد. همچنین در صورت وجود تفاوت های موجود در بین مدیران و آشکار شدن کارآمدی مدیران تحصیل کرده در رشته های مدیریت، لزوم بکارگیری صحیح افراد تحصیل کرده در رشته های مدیریت و گسترش آموزش های مدیریتی برای مدیران آموزشی بیشتر مورد تاکید قرار می گیرد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی عملکرد مدیران تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت آموزشی

دانلود مقاله شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت آموزشی

 • عنوان پایان نامه : شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت آموزشی
 • مربوط به رشته : مدیریت
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۱۷ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت آموزشی :

قرن بیستم علاوه بر پیشرفت های چشمگیر در قلمرو های علم تکنولوژی ، شاهد توسعه روز افزون نظام های آموزش و پرورش رسمی در کشور های مختلف جهان بود. به موازات این توسعه ، مدیریت آموزشی نیز در اغلب کشور های به قلمرو مدیریتی پراهمیت تبدیل گردید. از این روع صاحب نظران و کارورزان مدیریت آموزشی ، به مطالعه و توضیح واقعیت های سازمان های آموزشی پرداختند. آن ها برای پاسخگویی به مسایل و مشکلات این سازمان ها ابتدا به دانش ها، مهارت ها و تجربه های مدیریت در سازمان های دیگر متوسل شدند. روش ها و قواعد کار و فعالیت آن ها را اقتباس کردند، مفاهیم ، اصول و نظریه های عمومی مدیریت را مورد استفاده قرار دادند، و سپس بر اثر گسترش هدف ها و وظایف نظام های آموزشی و پیچیده تر شدن مدیریت آن ها از راه مطالعه واقعیت ها و رویداد های ویژه محیط های آموزشی ، به مفهوم آفرینی و نظریه پردازی در قلمرو خاص مدیریت آموزشی پرداختند.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت آموزشی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه مدیریت گردشگری و توریست و تاثیرش بر امنیت ملی

دانلود پایان نامه مدیریت گردشگری و توریست و تاثیرش بر امنیت ملی

 • عنوان پایان نامه : گردشگری و توریست و تاثیرش بر امنیت ملی
 • مربوط به رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۸۵ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه گردشگری و توریست و تاثیرش بر امنیت ملی :

جهانگردی، پیشه انسان هایی است که در اندیشه وسعت نگاه خود اقناع حس کنجکاوی، رنج سفر را بر عافیت حضر می خرند و پنجه در پنجه شدائد به کشف ناگفته ها و نادیده ها می پردازند. دیگران از اندوخته های آنان بهره برده و در سکون و آرامش خود به رمز هزاران سوال نهفته پی می برند. این نوع جهانگردی که به زمان های دور مربوط می شود، امروزه چهره متفاوتی پیدا کرده است. در عصر حاضر میلیون ها تن در طول سال به انگیزه مشاهده آثار باستانی و طبیعی، آشنایی با آداب و رسوم سنت های ملی و مذهبی، شرکت در جشنواره ها، بازدید از اماکن مقدسه دینی که غالبا آمیزه ای از عشق، هنر و مهارت است، قدم بر عرصه کشور هایی می گذارند که صد ها سال قبل محل سکونت و حیات آدمیان بوده است. توریست به عنوان عنصر اصلی جهانگردی محسوب که با ورود خود به یک کشور موجبات اشتغال و ارزآوری و همچنین دارای مزایای ارتباطی، سیاسی، فرهنگی و تاثیرات بین الملل است. در این تحقیق سعی شده با مشخص نمودن وضعیت حقوقی جهان گردان غیر مسلمان و ارائه مزایا و معایب صنعت توریست و اشاره به خطرات حضور افراد خارجی در کشور با ارائه پیشنهاد در این خصوص افزایش توریست و چگونگی کنترل صحیح توریست ها در کشور عزیزمان باشیم.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه رشته مدیریت گردشگری و توریست و تاثیرش بر امنیت ملی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید…

ادامه + دانلود
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.