پایان نامه رشته روانشناسی

دانلود پایان نامه وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق

 • موضوع پایان نامه : بررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق ۱۱ تا ۱۴ ساله کانون اصلاح و تربیت
 • مربوط به رشته : روانشناسی عمومی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۱۰۰ صفحه

بررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق

یافته‌های حاصل از این تحقیق تحت عنوان « بررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق (۱۴ تا ۱۱) سال کانون اصلاح و تربیت » از این قرار می‌ باشد :

برای بررسی این عنوان از روش ، درصد گیری استفاده شد و برای مقایسه درصدهای افراد سارق و غیرسارق در هر یک از متغیرهای پرسشنامه از همین روش استفاده گردید .

ادامه + دانلود

میزان خلاقیت کودکان با توجه به سبک فرزند پروری والدین

 • موضوع پایان نامه : بررسی میزان خلاقیت کودکان با توجه به سبک فرزند پروری والدین
 • مربوط به رشته : روانشناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۲۱ صفحه

میزان خلاقیت کودکان با توجه به سبک فرزند پروری والدین

در این پژوهش برآنیم تا مشخص کنیم که آیا شیوه‌های فرزند پروری با روشهای که والدین در تربیت فرزندانشان به کار می‌برند چه تأثیری بر خلاقیت آنان دارد؟

به طوری که ممکن است والدین هم فرزند خودشان را دوست بدارند و هم اینکه آنها را طرد نمایند، یا اینکه در حین درست داشتن آنها در انضباط نیز سخت گیری کنند، پاسخ طفل نیز صرفاً به یک جنبه از رفتار والدین با شخصیت آنها ارتباط پیدا نمی‌ کند. بلکه ما حصل ترکیب عوامل مختلف می‌ باشد. هر چند پیش بینی ویژگی های شخصیتی بعدی بر مبنایی روش های خاص فرزند پروری بسیار دشوار است اما شواهدی در دست است که بر اساس آن می‌ توان گفت بدون شک خانواده مهمترین نقش را در کنترل و هدایت تخیل و ظهور خلاقیت ها ایفا می‌ کند، با اینکه عوامل ژنی، پیدایش استعداد خلاقیت را هر افراد ممکن می‌ سازد معذلک بروز و رشد این استعدادها تحت تأثیر عوامل محیطی قرار دارد. به طوری که می‌ توان گفت : خلاقیت به عنوان یک استعداد حاصل تعامل پیچیده وراثت و محیط است.

ادامه + دانلود

اثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی

 • موضوع پایان نامه : اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی زنان متأهل
 • مربوط به رشته : روانشناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۱۴۵ صفحه

اثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی

تحلیل رفتار متقابل همچنین نظریه‌ ای برای ارتباطات فراهم می‌ آورد، که می‌تواند برای تجزیه و تحلیل سازمان‌ ها و مدیریت نیز بکار رود.

پیشگامان تحلیل رفتار متقابل «ضبط شده‌ های» مردم را تقسیم‌ بندی کرده‌ اند. با مشاهده‌ ی طرز استفاده‌ ها از این ضبط شده‌ ها، زبان ساده و جدیدی برای توصیف آنها ابداع کرده‌ اند. به نظر این متخصصان، شخصیت ما از سه بخش مجزا تشکیل شده است و این سه بخش کل رفتارهای ما را پوشش می‌ دهند. این سه بخش یا سه حالت ایگویی، طبق اصطلاحات تحلیل رفتار متقابل، والد، بالغ کودک هستند.

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه تاثیر موسیقی بر کاهش اضطراب

 • موضوع پایان نامه : تاثیر موسیقی بر کاهش اضطراب
 • مربوط به رشته : روانشناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۷۱ صفحه

تاثیر موسیقی بر کاهش اضطراب

نهاد همواره به دنبال کسب لذت است و بدون توجه به واقعیت می خواهد به حداکثر لذت برسد که توجه به ظاهر زندگی و تمایل به موسیقی و زیبایی های زندگی می تواند جزء همین اصل لذت جویی باشد که خود این مساله باعث کاهش اضطراب در افراد می شود در حالی که من تابع اصل واقعیت است و کوشش های آن در جهت رسیدن به لذت  توجه به واقعیت است به عبارت دیگر نهاد خواهان بی چون و چرای لذت هاست و ارضای فوری خواست ها را بدون توجه به واقعیت جست و جو می کند وقتی که شخص با مسئله ای مواجه می شود در رابطه با من خویش آن را ادراک می کند درباره ان فکر می کند و نسبت به آن عمل می کند به عبارت دیگر من هر فرد داننده ، کوشنده ، تصمیم گیرنده ، مضطرب شونده و انجام دهنده اصلی رفتارهای فرد محسوب می شود . که اساس عملکردهای من پیش فرضهای است که فرد درباره خود و دنیای خود می سازد.

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی

 • موضوع پایان نامه : رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی
 • مربوط به رشته : روانشناسی بالینی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۷۲ صفحه

رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی

در این پژوهش با تأکید بر نقش هیجان ها در زندگی انسان، اجزای هوش هیجانی و رابطه هیجان و تفکر اشاره شد. سپس توانایی های هوش هیجانی به عنوان راه حل بسیاری از معضلات اجتماعی، فرهنگی، آموزشی معرفی شده و در ادامه تاریخچه هوش هیجانی و زمینه های کاربردی متعدد آن در زندگی شخصی و اجتماعی افراد مورد بررسی قرار گرفت.

و با توجه به نقش مهم رضایت زناشویی بر سلامت های جسمانی افراد، به عوامل متعدد شناختی، وضعیت اقتصادی و عقیدتی که بر رضایت زناشویی موثرند اشاره شد و هدف این بود که بررسی کند آیا میان هوش هیجانی و رضایت زناشویی رابطه ای وجود دارد؟ که با توجه به اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آماری مشخص شد که همبستگی مثبت و در حد پایین مشاهده شده است اما با توجه به سطح معناداری آزمون ضریب همبستگی محاسبه شده معنادار نبوده و فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار نگرفته است.

ادامه + دانلود

مسائل و مشکلات روانی اجتماعی نوجوانان بهزیستی با دیگر نوجوانان

 • موضوع پایان نامه : بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده
 • مربوط به رشته : روانشناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۱۶ صفحه

مقایسه مشکلات روانی نوجوانان بهزیستی با نوجوانان دیگر

تحقیق حاضر تحقیقی است مقایسه ای – نیمه تجربی که به بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده پرداخته است.

برای بررسی موضوع فوق، از پرسش نامه  استاندارد که روایی شده و به تأیید استاد راهنما، رسیده است ، به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.

نتایج این بررسی بر اثر اطلاعاتی به دست آمده که از طریق پرسش نامه مقیاس خود پنداری راجرز و مقیاس عزت نفس روزنبرگ تهیه و بین ۴۰ نفر از نوجوانان پسر که ۲۰ نفر آن نوجوانان عادی به طریق نمونه گیری تصادفی توزیع شد.

اطلاعات حاصله از این پرسش نامه با استخراج جدول نمره و مجذور نمرات و با استفاده از تحلیل مجذور نمرات t/student جهت اثبات فرضیه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسش نامه های پاسخگویان، تأثیر بررسی مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان بررسی شد و نتیجه گرفته شد که بین میزان خودپنداری و عزت نفس نوجوانان بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده تقاوتی وجود ندارد و تنها اختلاف درصد پرخاشگری میان دو گروه است. یعنی پرخاشگری نوجوانان پسر تحت سرپرستی بهزیستی بیشتر از نوجوانان پسر تحت سرپرستی خانواده است.

ادامه + دانلود

پروژه تاثیر کلاس بندی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

 • موضوع پروژه : تاثیر کلاس بندی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • مربوط به رشته : روانشناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۶۴ صفحه
 • محتویات این تحقیق فاقد جدول می باشد

تأثیر کلاس بندی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

در زمانهای نه چندان دور، در دوره قاجار کلاس بندی با توجه به سن و قد کودکان صورت می گرفته، بدون آنکه کیفیت تحصیلی آنه در نظر گرفته شود. یعنی کلاس ها را به دو یا سه قسمت تقسیم می کردند و دانش آموزان را از لحاظ بزرگی و کوچکی و کوچکی قد و هیکل تقسیم می نمودند، بدون اینکه استعدادهای ذاتی آنها در نظر گرفته شود .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه درباره ی روانشناسی ورزش

 • موضوع پایان نامه : روانشناسی ورزش
 • مربوط به رشته : روانشناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۲۵۱ صفحه

آشنایی با علم روانشناسی ورزش

روانشناسی ورزشی یکی از موارد کاربرد ویژه دانش روانشناسی را تشکیل داده و موضوعاتی همچون شخصیت، عوامل روانی اجتماعی، انگیزش، کنترل استرس و اضطراب، آموزش حرکتی، اعتماد به نفس و سایر مهارت ‎های روانی که لازمه یادگیری و اجرای مطلوب مهارت‎ های حرکتی می ‎باشد را مورد بررسی و مطالعه قرار می ‎دهد. به‎عبارتی دیگر مطالعه رفتار فردی در ورزش و فعالیت ‎های حرکتی تعیین میزان تأثیر فاکتور های روانی بر روی فعالیت‎ های حرکتی و تعیین کیفیت اثرگذاری تجربیات اولیه حرکتی افراد بر روی عوامل روانی، موضوعاتی هستند که مورد توجه روانشناسان ورزشی قرار می ‎گیرد. بنابراین روانشناسان ورزشی در پی یافتن اطلاعات مفید و باارزش در رابطه با بهبود سطح فعالیت ‎های ورزشی افراد در هر دو جنبه روش ‎های انفرادی و تیمی می ‎باشند.

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه عوامل بزهکاری جوانان

 • موضوع پایان نامه : عوامل بزهکاری جوانان
 • مربوط به رشته : روانشناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعدد صفحات : ۵۰ صفحه

علل و عوامل بزهکاری جوانان

این تحقیق عوامل خانوادگی موثر بر بزهکاری جوانان را بررسی می کند که در یک نمونه ۲۰۰ نفری شامل ۱۰۰ نفر دانشجو و ۱۰۰ نفر بزهکار است و به مقایسه این دو گروه در مورد وضعیت اقتصادی خانواده ، اختلافات و روابط بین اعضای خانواده و نوع رابطه والدین با فرزندان می پردازد .

اهمین این مسئله ، تحقیق و بررسی را ضروری می سازد تا با تشخیص علل آن و با ریشه کن کردن آنها ، عده زیادی از دام این بلای اجتماعی برهند و مفید حال جامعه و مردم خویش باشند .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه سلامت تن و روان

 • موضوع پایان نامه : سلامت تن و روان
 • مربوط به رشته : روانشناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۲۶۵ صفحه

سلامت تن و روان

یکى از عوامل اصلى و تعیین کننده در آینده و تربیت کودک، محیط خانواده است، و مىتواند در رشد و شخصیت کودک، اثرات مثبت یا منفى داشته باشد.
میزان نفوذ والدین در کودک، به غیر از جنبه هاى ارثى و ژنتیک، در ساختار آینده کودک، نقشى تعیین کننده دارد.
در محیط متعادل خانواده اى که امنیت، قانونمندى، احترام، محبت، آداب و رسوم صحیح و نظایر آن و خلاصه راه و رسم مشخص حاکم باشد، و ارزش ها، حاکم باشند و در جهت خیر و صلاح و در یک بیان، خانواده در جهت حق باشد، کودک، در کمال سلامت تن و روان بزرگ مى شود و در جهت حق خواهد رفت.

ادامه + دانلود

رابطه عزت نفس با هر یک از پایگاههای هویت در دانش آموزان

 • موضوع پایان نامه : بررسی رابطه عزت نفس با هر یک از پایگاههای هویت در دانش آموزانی مقطع پیش دانشگاهی و سوم متوسطه
 • مربوط به رشته : روانشناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۸۰ صفحه

رابطه عزت نفس با پایگاههای هویت در دانش آموزان

با توجه به اهمیت یادشده دوران نوجوانی و ضرورت شکل گیری یک هویت یکپارچه و منسجم تاثیری که عزت نفس می تواند در هویت خود داشته باشد این تحقیق را بر آن داشت تا در خصوص رابطه بین عزت نفس و هر یک از پایگاههای هویت ( دستیابی – تعلیق – ممانعت – پرآکندگی ) پژوهش به عمل آورد.

فصل اول شامل مباحثی از جمله مقدمه ، موضوع تحقیق ، اهمیت موضوع ، دلایل انتخاب موضوع ، سئوالات تحقیق و تعاریف عملیاتی است می باشد. این پژوهش در بخش های یاد شده به یک سری مباحث کلی در خصوص هویت و انواع آن ، عزت نفس و چگونگی شکل گیری هویت و نیز مباحث ذکر شده بالا نیز پرداخته است .

در فصل دوم که تحت عنوان موضع گیری های نظری در یافته های پژوهشی در خصوص موضوع می باشد این پژوهش به بررسی و تعریف مفهوم هویت و عزت نفس و انواع موضع گیری های نظری در این خصوص پرداخته و در آخر نیز انواع یافته های پژوهشی را که با این پژوهش هم راستا است را نیز مطرح و مورد بررسی قرار داده است .

در فصل سوم با عنوان روش پژوهش به بررسی روش تحقیق و جامعه و نمونه آماری ، روش جمع آوری اطلاعات ، ابزار اندازه گیری و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز پرداخته است .

رابطه عزت نفس با هر یک از پایگاههای هویت در دانش آموزان

رابطه عزت نفس با هر یک از پایگاههای هویت در دانش آموزان

در فصل چهارم با عنوان تجزیه و تحلیل یافته های پژوهشی که در بخش اول به بررسی جمعیت شناختی ازحیث سن ، وضعیت تاهل ، وضعیت تحصیلات پدر، وضعیت تحصیلات مادر، رشته تحصیلی و ترتیب تولد نیز توجه داشته و نتایج ذیل نیز حاصل شده است که درگروه بیشترین فراوانی درگروه سنی ۱۷ سال و کمترین فراوانی در گروه سنی ۲۰ سال بوده و در خصوص وضعیت تاهل در گروه نمونه این پژوهش ۹ نفر متاهل و ۱۵۱ نفر مجرد بودند. از نظر تحصیلات پدر و مادر بیشترین تحصیلات پدر در وضعیت تا دیپلم با فراوانی ۱۳۰ و کمترین میزان آن در وضعیت بالاتر از لیسانس با فراوانی ۲ بوده و بیشترین میزان تحصیلات مادر نیز در وضعیت تادیپلم با فراوانی ۱۴۴ و کمترین میزان آن در وضعیت بالاتر از لیسانس و حوزوی با فراوانی ۰ می باشد. در بررسی توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب رشته تحصیلی بیشترین میزان رشته تحصیلی در رشته ریاضی با فراوانی ۷۹ و کمترین میزان آن رشته انسانی با فراوانی ۳۵ نفر می شود و در توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب ترتیب تولد بیشترین میزان نوع تولد در گروه غیره با فراوانی ۸۹ و کمترین آن در نوع ترتیب تولد آخر با فراوانی ۲۰ می باشد.

در بخش دوم فصل چهارم باعنوان بررسی توصیفی و استنباطی فرضیه ها به بررسی و طبقه انواع پایگاههای هویت و همچنین عزت نفس و محاسبه میانگین در پایگاههای هویت و عزت نفس و در آخر به بررسی و مقایسه همبستگی بین پایگاههای هویت و عزت نفس نیز پرداخته شده است و نتایج حاصل از این همبستگی ها بدین صورت می باشد که با نمره همبستگی معادل ۲۲/۰ بین پایگاه هویت دستیابی و عزت نفس می توان اظهار داشت که بین پایگاه هویت دستیابی و عزت نفس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین با نمره همبستگی ۳۲۸/۰ بین پایگاه پراکندگی و عزت نفس نیز می توان بیان داشت که بین پایگاه هویت پراکندگی و عزت نفس رابطه منفی و معناداری وجود دارد. اما در بررسی نمره همبستگی پایگاه هویت تعلیق و عزت نفس که دارای نمره ای معادل ۰۱۲/۰ و نمره همبستگی پایگاه هویت ممانعت و عزت نفس با نمره همبستگی ۰۲۸/۰ هیچ گونه رابطه معنا داری مشاهده نشد.

فهرست مطالب رابطه عزت نفس با هر یک از پایگاههای هویت در دانش آموزان

 1. فصل اول : کلیات

 2. مقدمه
 3. موضوع تحقیق
 4. اهداف تحقیق
 5. اهمیت موضوع
 6. دلایل انتخاب موضوع
 7. سوالات تحقیق
 8. تعاریف عملیاتی واژه ها
 9. فصل دوم : موضع گیری های نظری و یافته های پژوهشی در خصوص موضوع

 10. موضع گیری نظری در خصوص هویت و عزت نفس
 11. تعریف هویت و عزت نفس
 12. شکل گیری هویت
 13. نظریه های هویت
 14. نظریه بلوز
 15. نظریه کگان
 16. نظریه لووینگر
 17. نظریه اریکسون
 18. نظریه گلاسر
 19. نظریه های عزت نفس
 20. نظر فردم
 21. نظریه اریکسون
 22. نظریه بندورا
 23. نظریه کلی
 24. دیدگاه (( انسان گرایی ))
 25. نظریه مزلو
 26. نظریه ی راجرز
 27. یافته های پژوهشی در خصوص موضوع
 28. نتیجه گیری
 29. فصل سوم : روش پژوهش

 30. روش تحقیق
 31. جامعه و نمونه آماری
 32. روش جمع آوری اطلاعات
 33. ابزار اندازه گیری هویت
 34. پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من
 35. نحوه اجرای پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من
 36. نحوه نمره گذاری پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من
 37. اعتبار و روایی پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من
 38. ابزار اندازه گیری عزت نفس
 39. پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
 40. نحوه اجرای پرسشنامه  عزت نفس کوپر اسمیت
 41. نحوه نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
 42. اعتبار و روایی پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
 43. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 44. فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

 45. بررسی جمعیت شناختی
 46. جدول ۴-۱- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب سن
 47. جدول۴-۲- توزیع فراوانی ازمودنیها برحسب وضعیت تاهل
 48. جدول ۴-۳- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب تحصیلات پدر
 49. جدول ۴-۴- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب تحصیلات مادر
 50. جدول ۴-۵- توزیع فراوانی ازمودنیها بر حسب رشته تحصیلی
 51. جدول ۶-۴- توزیع فراوانی بر حسب ترتیب تولد
 52. بررسی توصیفی و استنباطی فرضیه ها
 53. جدول ۴-۷- توزیع فراوانی هویت دستیابی و عزت نفس
 54. جدول ۴-۸- همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت دستیابی
 55. بین میزان عزت نفس و پایگاه هویت تعلیق رابطه معنا داری وجود دارد
 56. جدول ۴-۹ توزیع فراوانی هویت تعلیق و عزت نفس
 57. همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت تعلیق
 58.  بین میزان عزت نفس و پایگاه هویت ممانعت رابطه معناداری وجود دارد
 59. جدول ۴-۱۱ توزیع فراوانی هویت ممانعت و عزت نفس
 60. جدول ۴-۱۲ همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت ممانعت
 61. بین میزان عزت نفس و پایگاه هویت پراکندگی رابطه معنا داری وجود دارد
 62. توزیع فراوانی هویت پراکندگی و عزت نفس
 63. جدول ۴-۱۴ همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت پراکندگی
 64. جدول ۴-۱۵ نمرات میانگین واریانس عزت نفس و پایگاهای هویت دستیابی ،  تعلیق ،‌ ممانعت و پراکندگی
 65. فصل پنجم :  بحث و نتیجه گیری

 66. بحث ونتیجه گیری
 67. نتیجه گیری نهایی
 68. محدودیتها
 69. پیشنهادات
 70.  الف )‌ منابع فارسی
 71. ب :  منابع خارجی

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: ۵,۰۰۰تومان
ادامه + دانلود
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.